ก.แรงงาน ติวช่างปั้นจั่น หยุด ! อุบัติเหตุ หนุน Safety Thailand

ก.แรงงาน เทรนครูฝึก-ช่างปั้นจั่น ลดอุบัติเหตุ สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เสริมวันปลอดภัยแห่งชาติ 10 พฤษภาคม 2561
นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากที่มีประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 กำหนดให้ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสีย ลดอุบัติเหตุ เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหลักในการตัดสินใจต่างๆ ประกอบกับในปัจจุบันเครนหรือปั้นจั่น นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการเคลื่อนย้ายวัสดุชิ้นงาน ทั้งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเหล็กกล้า ตลาดแรงงานจึงมีความต้องการคนทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปั้นจั่น และยิ่งสูงขึ้นอีกเมื่อมีการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การขยายโครงสร้างพื้นฐานของสนามบิน ท่าเรือ รวมไปถึงทีพักอาศัย และสถานที่ต่างๆ กพร. กระทรวงแรงงาน จึงได้ต่อยอดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นตามกฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อผลิตกำลังแรงงานทักษะ (Skilled labour) ที่สามารถปฏิบัติงานการใช้ปั้นจั่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย


นายสุทธิ กล่าวว่า ปี 2561 มีเป้าหมายกว่า 9,900 คน เบื้องต้นจะมีการฝึกอบรมให้แก่ครูฝึก กพร. และพนักงานของสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความรู้พื้นฐานทางสาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชม. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการสาธิตภายใต้หัวข้อมาตรฐานและสัญลักษณ์ความปลอดภัย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ความปลอดภัยในการทำงาน ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น การใช้สัญญาณมือ วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย ฝึกทักษะการบังคับปั้นจั่นอย่างถูกวิธีและปลอดภัย จะฝึกอบรมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมต่อเรือและขุดเจาะน้ำมัน จึงมีความต้องการช่างในสาขานี้เป็นจำนวนมาก เมื่อผ่านการฝึกอบรมบุคคลเหล่านี้จะเป็นวิทยากรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างในแต่ละพื้นที่ และหน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) พร้อมจัดทำเป็นหลักสูตรกลางในการเผยแพร่ความรู้ด้วย

“การฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการด้าน Safety Thailand เนื่องจากที่ผ่านมาการใช้ปั้นจั่นค่อนข้างมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ ทำให้มีผู้เสียชีวิต พิการ และบาดเจ็บจำนวนมาก โดยสาเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดปราศจากการตรวจเช็คตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด การตั้งปั้นจั่นไม่สมดุลและขาดความมั่นคง เป็นต้น การฝึกอบรมจึงช่วยพัฒนาทักษะ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุในการทำงานได้เป็นอย่างดี และสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานเปิดงานวันความปลอดภัยแห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร” นายสุทธิ กล่าว