‘พาณิชย์’ เตรียมเดินหน้าหารือ FTA ไทย – ศรีลังกา พร้อมยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือศรีลังกาเพื่อจัดทำแนวทางการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย –     ศรีลังกา หวังส่งเสริมและผลักดันให้การค้าการลงทุนระหว่างไทยกับศรีลังกาขยายตัวเพิ่มขึ้น บรรลุเป้าหมายการค้า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า มีกำหนดจะนำผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย –  ศรีลังกา ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ทั้งนี้ การประชุมหารือดังกล่าวสืบเนื่องจากการเยือนศรีลังกาของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เมื่อเดือนมีนาคม 2559 ไทยและศรีลังกาเห็นพ้องร่วมกันที่จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำ FTA ไทย – ศรีลังกา เพื่อเป็นเครื่องมือขยายมูลค่าการค้าและการลงทุน และบรรลุเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าสองฝ่ายเป็น 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 และต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบการเจรจา FTA ไทย – ศรีลังกาแล้ว โดยกรอบการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับศรีลังกาจะเป็นแบบกรอบกว้าง (Comprehensive) ครอบคลุมด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยคาดว่าไทยและศรีลังกาจะสามารถเริ่มการเจรจา FTA ไทย – ศรีลังกา รอบแรกได้ภายในช่วงกลางปี 2561 ซึ่งปัจจุบันศรีลังกามี FTA กับอินเดีย (เฉพาะด้านการค้าสินค้า) ปากีสถาน และสิงคโปร์ และอยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเติมกับอินเดีย (Comprehensive) จีน และ BIMSTEC

นางอรมน กล่าวว่า การจัดทำ FTA ไทย – ศรีลังกา จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้มูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับศรีลังกาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งศรีลังกายังสามารถเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งมีประชากรมากกว่า 1,200 ล้านคน และเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาด้วย รวมทั้งศรีลังกายังมีวัตถุดิบที่ไทยต้องการนำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ อาทิ อัญมณี และประมง

นอกจากนี้ จะหารือกับศรีลังกาเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและ ศรีลังกา โดยจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในสาขาศักยภาพที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน อาทิ การลงทุน การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร การประมง อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น

ปัจจุบัน ศรีลังกาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ รองจากอินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ โดย 5 ปีที่ผ่านมา (2556 – 2560) มีมูลค่าการค้าเฉลี่ย 491 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2560 มีมูลค่าการค้า 513 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 8.7 ทั้งนี้ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 159 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีในตลาดศรีลังกา อาทิ ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด อาหารสัตว์เลี้ยง ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม อาหารสำเร็จรูป และเครื่องมือแพทย์ ในส่วนการลงทุนของไทยในศรีลังกา ปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 700 ล้านเหรียญสหรัฐ ในสาขาต่างๆ เช่น ก่อสร้าง โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น สาขาการลงทุนที่ไทยมีศักยภาพ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร การแปรรูปอาหาร การก่อสร้าง และการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น