ยูยู สร้างฝายมีชีวิต

บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ หรือ ยูยู และบริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด จับมือภาคีเครือข่าย และชาวชุมชนบ้านหนองยางใหม่ ม.23 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกันสร้าง “ฝายมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชา” สนับสนุนการพัฒนาความมั่งคงด้านน้ำ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปัญหาน้ำใต้ดิน ชะลอน้ำหลาก และสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้โดยชุมชน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน