การประปานครหลวง มุ่งมั่นพัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับการดำเนินงานให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

Featured Video Play Icon

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ นวัตกรรม ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายดาย และเกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นอยู่เสมอ

การประปานครหลวง เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และมุ่งเน้นการปรับตัวภายใต้สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร พัฒนาเทคโนโลยีและศักยภาพของบุคลากร ให้ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ไปพร้อมกัน

ชุดอุปกรณ์ตรวจจับการวางท่อด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Camera Intelligence Alert หรือ C.I.A.) เป็นกล้องอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างวางท่อหรือบำรุงรักษาท่อประปา สามารถช่วยติดตาม เฝ้าระวัง ควบคุมคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิในการก่อสร้าง อาทิ ตรวจจับฝาท่อว่ามีการเปิดทิ้งไว้หรือไม่ ตรวจวัดความหนาของชั้นทรายในการวางท่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรม รวมถึงตรวจหาสิ่งแปลกปลอมตามแนวร่องของเส้นท่อ ป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการวางท่อ

หากตรวจพบขั้นตอนการวางท่อประปาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ชุดอุปกรณ์ฯ จะแจ้งเตือนให้กับผู้ควบคุมงานได้ทันทีผ่านสมาร์ทโฟน ( Smartphone ) หรือแท็บเล็ต ( Tablet ) และสามารถสั่งการให้ผู้รับจ้างหรือช่างที่กำลังก่อสร้าง แก้ไขให้ถูกต้องได้อย่างทันท่วงที ทำให้การก่อสร้างถูกต้องรัดกุมตามมาตรฐานที่กำหนด สอดคล้องตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan หรือ  WSP)

ระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วด้วยปัญญาประดิษฐ์ เป็นระบบที่สามารถเรียนรู้ จดจำ และจำแนก คุณลักษณะของเสียงที่ตรวจวัดว่าเป็นเสียงน้ำรั่วจากท่อประปาแตกรั่วหรือเสียงอุปสรรคอื่น ๆ ได้อย่างแม่นยำ ด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบเชิงลึก (Deep Learning) โดยใช้แท่งวัดสัญญาณเสียง ส่งสัญญาณผ่านไมโครโฟน และวิเคราะห์ผลออกมาเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ (%) ความน่าจะเป็นของการเกิดท่อรั่ว ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตดีไวซ์  (Smart Device) ซึ่งมีขนาดเล็ก เบา ใช้งานง่าย สะดวกต่อการนำไปวิเคราะห์เสียงในภาคสนาม พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชันให้ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

ระบบวิเคราะห์เสียงฯ ช่วยแก้ปัญหาการตรวจสอบท่อรั่วได้อย่างรวดเร็วและช่วยลดน้ำสูญเสียในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากท่อรั่วมักเกิดขึ้นใต้ดินในจุดที่สังเกตได้ยาก ทำให้เกิดน้ำสูญเสียจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อแรงดันน้ำที่บ้านพักอาศัยของผู้ใช้น้ำด้วย

การประปานครหลวง ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร โดยนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นองค์แห่งนวัตกรรม พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจ สังคม และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

“ การประปานครหลวง ประปาเพื่อประชาชน ”