สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การบูรณาการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” ของหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนสำราษฎร์วิทยา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์