ครม. เห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีนักแสดงชาวต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการลงทุนสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

จากสถิติในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2564) ธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย สร้างรายได้เฉลี่ยกว่า 3,500 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์รายใหญ่ที่มีเงินลงทุนสูง ต่างให้ความสนใจเดินทางเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยมากขึ้น จนทำให้ในปี 2564 ธุรกิจนี้ สร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ถึง 5,007 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้สู่บุคลากรและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงชุมชนท้องถิ่นที่เป็นสถานที่ถ่ายทำ

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีนักแสดงชาวต่างชาติ เป็นระยะเวลา 5 ปี ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ เพื่อเป็นการดึงดูดนักแสดงชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศให้ลงทุนสร้างภาพยนตร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการจ้างงานคนไทย เช่าที่พัก และใช้จ่ายค่าอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย ซึ่งมาตรการดังกล่าวนอกจากจะนำรายได้เข้าสู่ประเทศแล้ว ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ และเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ซึ่งเป็น Soft Power ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย