จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สว. เปิดโครงการท่องเที่ยวเส้นทางตามรอยพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สว. เปิดโครงการท่องเที่ยวเส้นทางตามรอยพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ส่งเสริมการตระหนักรู้ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย วุฒิสภา นายวิทยา ผิวผ่อง และนายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดโครงการท่องเที่ยวเส้นทางตามรอยพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครู เด็กนักเรียน เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 150 คน

ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย วุฒิสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญ รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างการตระหนักรู้ให้แก่สังคม เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน

โดยกำหนด Kick Off กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน จำนวน 80 คน เพื่อเดินทางไปตามเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง พระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง วัดไชยวัฒนาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวในพิธีเปิดว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัด “กิจกรรมเส้นทางตามรอยพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ในวันนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ อันจะสร้างความภาคภูมิใจและกระตุ้นความรู้สึกนิยมในชาติ สร้างจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชนให้มีความจงรักภักดี

และยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบต่อไปด้วย

ด้าน ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า โครงการเส้นทางตามรอยพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย วุฒิสภา ได้ริเริ่มโดยทำงานร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ วัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ต้องการให้น้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชุมชน ที่บ้านเกิดของเขาเอง ให้ซึบซับถึงคุณค่าความเป็นมาของสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สุโขทัย อยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างคนต่างยุคสมัย ทำให้นำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันหลักของชาติสืบไป

ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่สำคัญ เป็นความทรงจำที่สวยงามของความเป็นมาของชาติไทยกับพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งด้วยกัน ไม่ใช่แต่ความเพลิดเพลินเท่านั้น ยังทำให้เราได้ความรู้ในความเป็นมาของชาติไทย

รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ปัจจุบันนี้เข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในยุคของสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับชาติใหญ่ๆ ทางตะวันออก และตะวันออก ส่งผลต่อความสัมพันธ์อันแนบแน่นจนถึงปัจจุบัน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสิ่งเหล่านี้ แสดงให้ความรู้กับพวกเราทุกคนครับ… นายสุวพันธ์ฯ กล่าว

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/

IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya