“คุณหญิงกัลยา” มอบนโยบายมหิดลวิทย์และภาคีเครือข่าย เฟ้นหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษวิทย์-คณิตหลักสูตรทุนเรียนฟรีของรัฐบาลระดับม.ปลาย

“คุณหญิงกัลยา” มอบนโยบายมหิดลวิทย์และภาคีเครือข่าย เฟ้นหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษวิทย์-คณิตหลักสูตรทุนเรียนฟรีของรัฐบาลระดับม.ปลาย สร้างนักวิจัยและนวัตกรขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย

วันที่ 22 มิ.ย. 65 กระทรวงศึกษาธิการ–ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าเรียนในโครงการทุนเรียนฟรีด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2566เป็นการเตรียมความพร้อมกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

โดยมีหน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐบาลทุกแห่งเข้าร่วม ประกอบด้วย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (จภ.) 12 แห่ง โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 19 แห่ง สถาบันโคเซ็น สจล. สถาบันโคเซ็น มจธ. และโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 10 แห่ง

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า การขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า ต้องพัฒนาให้ก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ยกระดับไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2580 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และต้องมีการเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องกัน

โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้องได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ มีพื้นฐานองค์ความรู้และสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คุ้นเคยกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยในแต่ละปีมีนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยที่สูงกว่า 3.00 กว่า 20,000 คนสนใจเข้าศึกษาในโรงเรียนและโครงการของรัฐบาลกว่า 40 แห่ง

ภายใต้โลกที่เรียกว่า VUCA WORLD ที่เต็มไปด้วยความผันผวน แม้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่การพัฒนาเด็กต่อจากนี้ไป ดิฉันย้ำเสมอว่า ต้องเปลี่ยน STEM เป็น STEAMโดยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ A -Art of Living นั่นหมายถึงเด็กต้องเข้าใจและมีศิลปะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นด้วยไม่เก่งด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว” คุณหญิงกัลยา กล่าว

ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หรือเอ็มวิทย์ (MWIT) ในฐานะโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และผู้รับผิดชอบหลักในระบบการสอบคัดเลือกเพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถสูงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการสำคัญของรัฐบาล

ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มีทุนเรียนฟรีในโครงการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 3,148 ทุน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 240 ทุน โรงเรียน จภ. 12 แห่ง 1,728 ทุน โครงการ วมว. 19 แห่ง 900 ทุน สถาบันโคเซ็น สจล. 144 ทุน สถาบันโคเซ็น มจธ. 96 ทุน และโครงการ พสวท. 40 ทุน นักเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครสอบได้ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565 ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ https://www.mwit.ac.th/

“ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ทุกโครงการมาประชุมกำหนดแผนงานหลักและแผนสำรองร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ม.3 ได้วางแผนเตรียมความพร้อมในการสมัครและสอบคัดเลือกทั้งรอบแรกและรอบสองอย่างเป็นระบบโดยการสอบรอบแรก จะดำเนินการจัดสอบผ่านระบบการจัดสอบของ MWIT ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20 พฤศจิกายน 2565 และทุกโครงการจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565

จากนั้นน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละโรงเรียนหรือโครงการสามารถยืนยันและเข้าสอบรอบสองของโครงการต่าง ๆ ได้ สำหรับโครงการ พสวท. (40 ทุน) จะแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกรอบสองและกำหนดการประกาศผลสอบและมอบตัวในลำดับถัดไป” ผอ.เอ็มวิทย์ กล่าว