วธ. อบรมซ่อมบำรุงเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และวัสดุอุปกรณ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานฯ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฯ ฝึกซ่อมทาสี ปิดทอง ประดับกระจกรูปทรงต่างๆ

วธ. อบรมซ่อมบำรุงเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และวัสดุอุปกรณ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานฯ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฯ ฝึกซ่อมทาสี ปิดทอง ประดับกระจกรูปทรงต่างๆ กับสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เปิดการฝึกอบรมซ่อมบำรุงเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และวัสดุอุปกรณ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี จากกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรุงเทพมหานคร และกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑ – ๑๕ จำนวนกว่า ๓๖ คน เข้าร่วมฝึกอบรม ณ สำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กระทรวงวัฒนธรรม ได้สนองงานตามพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานอย่างสมพระเกียรติ เป็นไปตามโบราณราชประเพณีของราชสำนัก จึงจัดสรรเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และวัสดุอุปกรณ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน แต่เมื่อผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งทำให้เกิดการชำรุดเสียหายของเครื่องเกียรติยศประกอบศพ

จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะ และเพิ่มความชำนาญงาน ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ให้มีความรู้ความเข้าใจในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สวยงามสมพระเกียรติ พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งมิให้บกพร่อง

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า วธ. โดยกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัด วธ. ร่วมกับสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จึงจัดฝึกอบรมซ่อมบำรุงเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และวัสดุอุปกรณ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี มีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ ในการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และวัสดุอุปกรณ์ในงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตามวิธีที่ถูกต้อง เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

สำหรับการฝึกอบรมประกอบด้วย ฝึกซ่อมทาสี ปิดทอง ประดับกระจกรูปทรงต่างๆ ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการซ่อมบำรุงเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และวัสดุอุปกรณ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการของกรมศิลปากร