ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

Featured Video Play Icon

การประปานครหลวง เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยมีหลักการยึดประชาชนผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง มีปณิธานในการดำเนินงานร่วมกันคือ ประปาเพื่อประชาชน

การประปานครหลวงดำเนินงาน โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 มุ่งเน้นขยายกำลังการผลิต ปรับปรุงและขยายโครงข่ายระบบท่อประปาให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาให้มีความมั่นคง ทั่วถึง และเพียงพอ มีเสถียรภาพในโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้สามารถเข้าถึงน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย รองรับกับปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ทั้งทางด้านระบบผลิต ระบบส่ง และจ่ายน้ำประปา

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 มีงานก่อสร้าง 7 ประเภท ดังนี้

1.ระบบผลิตน้ำ

2.อุโมงค์ส่งน้ำ

3.สถานีสูบจ่ายน้ำ

4.ถังเก็บน้ำใส

5.สถานีไฟฟ้าย่อย

6.เครื่องสูบน้ำ

7.งานวางท่อประปา

โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เพิ่มขึ้น 800,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ให้รองรับกับปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพและความต่อเนื่องในการผลิตน้ำประปา

เพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบส่งน้ำด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากโรงงานผลิตน้ำ มหาสวัสดิ์อีกหนึ่งเส้นทาง พร้อมทั้งก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเชื่อมพื้นที่บริการฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกความยาวรวมกว่า 40 กิโลเมตร

เพิ่มประสิทธิภาพในระบบสูบจ่ายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ด้วยการเพิ่มสถานีสูบจ่ายน้ำแห่งใหม่ (บางมด) เสริมความมั่นคงในการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

รวมถึงการก่อสร้างขยายถังเก็บน้ำใสเพิ่ม ที่สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี, ลาดกระบัง บางพลี ลาดพร้าว และสำโรง

รองรับการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกตามรอยต่อของเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงการรองรับ การขยายตัวของเมือง โดยทุกโครงการ ดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งมีกระบวนการโปร่งใส ตรวจสอบได้

ด้วยเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่น พัฒนา และขับเคลื่อนงานของการประปานครหลวง ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  เสริมสร้างการใช้หลักธรรมาภิบาล นำไปสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน  อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

“กปน. โปร่งใส ด้วยหัวใจ ธรรมาภิบาล”