ชป.เริ่มส่งน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งผักไห่-ทุ่งป่าโมก

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นายจำนงค์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ พร้อมด้วย นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง นายโกวิทย์ หัตถแพทย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ จัดโครงการส่งน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งผักไห่-ทุ่งป่าโมก ประจำปี 2562 ตามที่กรมชลประทานจะเริ่มส่งน้ำเข้าพื้นที่ 12 ทุ่งลุ่มต่ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

สำหรับพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างที่จะส่งน้ำ ได้แก่ ทุ่งบางระกำ ทุ่งเชียงราก ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ้ง ทุ่งบางบาล-บ้านแพน ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบันลือ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมการเพาะปลูกข้าวเร็วขึ้น 1 เดือน ตามแผนการปรับปฏิทินการเพาะปลูก จากเดือนมิถุนายน เป็นเดือนพฤษภาคม ของทุกปี เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมทุกปี ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จ ยังใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติชั่วคราว สำหรับพักชะลอน้ำ รองรับน้ำหลากในช่วงปลายเดือนกันยายน ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้เป็นอย่างมาก