กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนเลี่ยงเมืองปราจีนบุรี กว่า 25 กิโลเมตร เดินหน้าเร็วกว่าแผนมุ่งแก้ไขการจราจรหนาแน่นในตัวเมือง ยกระดับการขนส่งสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนเลี่ยงเมืองปราจีนบุรี กว่า 25 กิโลเมตร เดินหน้าเร็วกว่าแผนมุ่งแก้ไขการจราจรหนาแน่นในตัวเมือง ยกระดับการขนส่งสู่ประเทศเพื่อนบ้านรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452 – สี่แยกบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยปัจจุบันการก่อสร้างดำเนินการเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนถมโครงสร้างชั้นทาง ซึ่งโครงการดังกล่าวคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี 2567

ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452 – สี่แยกบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อทดแทนเส้นทางเดิมที่ต้องผ่านตัวเมือง ผ่านโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เนื่องจากปัจจุบันการขนส่งจาก อำเภอบ้านสร้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ไปสู่ อำเภอศรีมหาโพธิ และ อำเภอประจันตคาม ต้องขนส่งผ่านตัวเมืองและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรส่งผลให้บริเวณดังกล่าว มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นมากถึง 15,200 คันต่อวัน ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อาคารอนุรักษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่เป็นโบราณสถานเกิดการทรุดตัวแตกร้าวทุกปี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาการจราจรติดขัดในตัวเมืองปราจีนบุรี รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งสู่อินโดจีนทางประเทศกัมพูชา ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด พร้อมสนับสนุนโครงการส่วนพระองค์ตำบลบางแตน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปอีกด้วย

ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างโดยได้แบ่งการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

– ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 บริเวณแยกทางหลวงชนบทสาย ปจ.4025 ใกล้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ถึง กม.ที่ 7+200 บริเวณช่วงแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 ตำบลบางเดชะ ระยะทางรวม 7.200 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง และบริเวณทางแยกก่อสร้างเป็น ขนาด 4 ช่องจราจร ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ำในเขตชุมชน พร้อมก่อสร้างสะพานในสายทาง จำนวน 7 แห่ง ซึ่งเป็นสะพานขนาดใหญ่ 2 แห่ง ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 19 เร็วกว่าแผนที่วางไว้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 899.999 ล้านบาท

– ตอนที่ 2 ต่อเนื่องจากตอนที่ 1 มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 7+200 ถึง อำเภอบ้านสร้าง กม.ที่ 25+656 ระยะทาง 18.456 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง และบริเวณทางแยกก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชน พร้อมก่อสร้างสะพานในสายทาง จำนวน 5 แห่ง ซึ่งเป็นสะพานขนาดใหญ่ 1 แห่ง ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 17 เร็วกว่าแผนที่วางไว้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 900 ล้านบาท