SPUIC จับมือ NIDA ผนึกกำลังสร้างหลักสูตรร่วมระดับนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPUIC) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ในการสร้างหลักสูตรนานาชาติ 2 ปริญญา 4.5 ปี ตรี-โท SPU-NIDA โดย อาจารย์เกรียงไกร พุคยาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯร่วมกัน เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถขั้นสูงตอบโจทย์ประเทศ ในด้าน Multi-Skilled People

ซึ่งมี ผศ.ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาล้ยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผศ.ดร.แสงแข บุญศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

นอกจากนี้ภายในงานฯ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “The Future Trend of Tourism and Hospitality Industry after COVID-19” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย