กรมอนามัย ปิดฉากประชุมวิชาการครั้งที่ 15 ชื่นชม 38 รางวัลผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

​กระทรวงสาธารณสุข ปิดฉากการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 “ก้าวผ่านโควิด ส่งเสริมการใช้ชีวิตสุขภาพดี” พร้อมมอบโล่ผลงานวิชาการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 38 รางวัล

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 “ก้าวผ่านโควิด ส่งเสริมการใช้ชีวิตสุขภาพดี” ว่า ขอชื่นชมกับทุกความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการจนเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จ ของการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15 ที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศจนบรรลุวัตถุประสงค์สำคัญ ที่ตั้งไว้

คือ จัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 2,000 คน และรับชม ผ่าน Facebook Live มากกว่า 30,000 ครั้ง เนื่องจากสามารถเข้าถึงการประชุมผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้ ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมของบริบทและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง พร้อมนำประเทศให้ก้าวเดินหน้าต่อไป ในยุคหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ในครั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 38 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 15 รางวัล ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 15 รางวัล ประเภทผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จำนวน 3 รางวัล และ ประเภท LIKE Talk จำนวน 5 รางวัล ซึ่งทุกรางวัลแสดงให้เห็นถึงการผลิตผลงานวิชาการ ที่จะเอื้อประโยขน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การมีสุขภาพดีของคนไทยอย่างยั่งยืน

***
กรมอนามัย / 14 มิถุนายน 2565