กรมการท่องเที่ยวจัดอบรม Safety Zone พื้นที่หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ระยะที่ 2 ในพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ระยะที่ 2 ในพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายวีรศักดิ์ ขมิ้นทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ให้มีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สุขอนามัย ความเป็นธรรม รวมทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อพัฒนาตนเองและสถานประกอบการให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวหรือ Safety Zone ในการเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ฯ เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และแนวโน้มการตลาดท่องเที่ยวยุคใหม่ โดย ดร.ธนันทร์กฤศ ศุภประเสริฐชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว “การยกระดับด้านสุขอนามัยเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่” โดย นางศุภลักษณ์ ดำรงค์เชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต “การดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดย นางสุทิศา สุขศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลป่าตอง และ “การป้องกันและรักษาความปลอดภัย รวมทั้งบรรเทาสาธารณภัย” โดย นายปรีดี เอ้งเส้ง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต