นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ให้การต้อนรับ

มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียน รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือกบังคับ และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน รายวิชาเลือกเสรี เพื่อนำแบบทดสอบ ดังกล่าวไปใช้ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการพัฒนาวิชาการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง สอดคล้องกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

ส่งผลให้ผลการสอบ N-NET ในภาคเรียนที่ผ่านมา มีระดับที่สูงขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการครู ครู กศน.ตำบลและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น48 คน ดำเนินการประชุม ณ โรงแรมขนอม ซันไรซ์ แอนด์รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช