ชัยวุฒิ ชู PDPA สร้างประโยชน์คนไทยทั้งประเทศ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ย้ำกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติและเครือข่ายการข่าวทั่วประเทศว่า PDPA มุ่งคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยทั้งประเทศ ทั้งเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ประวัติ เป็นต้น ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมช่วยชี้แจง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ที่เริ่มบังคับใช้ 1 มิ.ย. 65 ให้ประชาชนเข้าใจว่า ยังใช้ชีวิตเหมือนปกติ ถ่ายรูป โพสต์รูป ติดคนอื่นได้ ไม่ต้องกังวล ตราบใดที่ไม่ไปสร้างความเสียหาย หรือ เอารูปคนอื่นไปหาผลประโยชน์

ในวันที่ 14 มิ.ย. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวเปิดงานอบรม “PDPA ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติสำหรับสำนักข่าวกรองแห่งชาติและเครือข่ายความมั่นคง” โดยเป็นการร่วมจัดอบรม ระหว่างสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อมุ่งให้ความรู้ PDPA ตลอดจนแนวปฏิบัติ ที่ถูกต้อง

นายชัยวุฒิกล่าวว่า สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และเครือข่ายความมั่นคง มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการทางการข่าวเพื่อความมั่นคงของรัฐ ซึ่งการดำเนินการนี้ ได้รับการยกเว้นจาก PDPA ตามมาตรา 4 (2) การดำเนินการของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางการคลังของรัฐ หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ก็ต้องมีความระมัดระวังในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่ได้มา อย่าให้รั่วไหล หรือถูกนำไปใช้อย่างผิดกฎหมาย

กฎหมายฉบับนี้ มีทั้งโทษทางแพ่ง โทษทางอาญา และโทษทางปกครอง มุ่งลงโทษอาชญากรและคนร้าย ซึ่งคิดว่า เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทางผู้เข้าร่วมอบรมต้องรู้ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ต้องการให้ PDPA เกิดประโยชน์กับประชาชน ในขณะเดียวกัน มุ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีภาระในการปฏิบัติตามกฎหมายน้อยที่สุด สะท้อนการเริ่มบังคับใช้ในช่วงแรก ที่ไม่ควรเป็นภาระมากเกินไป เน้นการให้ความรู้และตักเตือน และการอบรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยกระทรวงดิจิทัลฯ จัดร่วมกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

“ฝากผู้เข้าร่วมอบรม ช่วยชี้แจงเรื่อง PDPA กับประชาชนได้เข้าใจว่า ยังใช้ชีวิตเหมือนปกติ ถ่ายรูป โพสต์รูป ติดคนอื่นได้ ไม่ต้องกังวล ตราบใดที่ไม่ไปสร้างความเสียหาย หรือ เอารูปคนอื่นไปหาผลประโยชน์” รัฐมนตรีชัยวุฒิ กล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม fb PDPC Thailand หรือ โทร 1111

————————————————————–