ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายกาเรียน ยืนยงขาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับบุคลากร เจ้าหนัาที่ในสังกัด ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์