กรมทางหลวงชนบท เข้มงวดรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ติดตั้งป้ายประกาศบนถนนเลียบคันคลอง 46 สายทางเพิ่มอายุการใช้งาน ป้องกันการทรุดตัวของถนน

กรมทางหลวงชนบท เข้มงวดรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ติดตั้งป้ายประกาศบนถนนเลียบคันคลอง 46 สายทางเพิ่มอายุการใช้งาน ป้องกันการทรุดตัวของถนน เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการติดตั้งป้ายประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงชนบท เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดสัญจรบนทางหลวงชนบท ป้องกันการชำรุดและความเสี่ยงที่มีต่อการทรุดตัวของถนน ให้ประชาชนเดินทางได้อย่างอุ่นใจสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้มีฝนตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ อันจะส่งผลกระทบต่อถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทช.บริเวณเลียบคันคลอง โดยเฉพาะถนนที่อยู่ในพื้นที่ดินอ่อน หากปริมาณน้ำในคลองลดลงอย่างรวดเร็วจะมีโอกาสทำให้ถนนเกิดการทรุดตัวหรือเกิดการพังทลายของคันทาง ถนนบนคันคลองบางเส้นทางจึงไม่สามารถรองรับการใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา ได้ตามที่กำหนดเหมือนถนนทางหลวงชนบททั่วไป ประกอบกับมีปริมาณรถบรรทุกสัญจรบนถนนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทรุดตัวของถนนบนคันคลอง ป้องกันไม่ให้ถนนเกิดความเสียหาย เป็นการรักษาอายุการใช้งานของถนนในระยะยาว ทช.จึงได้เข้มงวดในการจัดชุดเฝ้าระวังและปรับเพิ่มแผนจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนถนนเลียบคันคลอง พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด เดินบนทางหลวงชนบท เพื่อควบคุมน้ำหนักบรรทุกให้เป็นไปตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 10) จำนวน 46 สายทาง ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน ในพื้นที่ 11 จังหวัด

ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี เพชรบุรี ราชบุรี นครสวรรค์ นครปฐม และสุพรรณบุรี ซึ่งกรณีหากพบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 วรรคหนึ่ง หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย

อย่างไรก็ตาม ทช.ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ร่วมสอดส่องดูแลรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนต่อไป หากพบเห็นรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146