หลายหน่วยงานจัดออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง

ณ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมาย นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดย นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ กล่าวรายงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล, เหล่ากาชาดจังหวัด,จิตอาสาพระราชทาน 904 ,ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมออกหน่วยในวันนี้

พสกนิกรชาวจังหวัดลำปาง ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนแรกเริ่มจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิ พอ.สว. โดยพระองค์ทรงเป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ ด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2517 หลังจากเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์สืบต่อจนพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย

แต่การสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ ยังคงดำเนินต่อมา และเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. สืบต่อมา จังหวัดลำปาง ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดลำปางเป็น พอ.สว.ลำดับที่ 61

นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อจัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ ให้การรักษาพยาบาล ทันตสาธารณสุข ควบคุมป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย แก่ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวกด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดลำปาง จึงได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการแก่ประชาชนบริการในวันนี้ได้แก่ตรวจรักษาทั่วไป 95 ราย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 78 ราย บริการทันตกรรม 39 ราย ,บริการแพทย์แผนไทย 54 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดมอบเเว่นสายตา 150 ราย ชมรมช่างตัดผมจิตอาสาบริการตัดผม พรี จำนวน 37 ราย โรงพยาบาลแม่ทะและทีมแพทย์ตรวจรักษาโรคพร้อมรับผู้ป่วยในพระราชานุเคราห์ จำนวน 4 ราย รวมผู้มารับบริการทั้งหมด 453 ราย

ในการนี้หน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ออกหน่วยให้ความรู้การบริการความรู้สวัสดิการด้านต่างๆตามภารกิจบทบาทหน่วยงานในการนี้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางได้จัดหน่วยบริการปักหมุดจุดประสานคนไร้บ้านและให้ความรู้บทบาทภารกิจในหน่วยงานในครั้งนี้อีกด้วย