การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการปุ๋ยอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการปุ๋ยอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)เพื่อทราบถึงคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนปุ๋ยเคมี จากสถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาแพง เป็นแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นวัตกรรมจุลินทรีย์ สารเร่งซุปเปอร์พด. เป็นทางเลือก ทางรอดให้กับเกษตรกร

โดยกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ได้นำเสนอความหมายของปุ๋ยแต่ละชนิดตามพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประโยชน์ของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่นำเสนอคณะกรรมาธิการ

รวมทั้งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพง ที่กรมฯ เกี่ยวข้อง และแนะนำให้เกษตรหันมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง จากนั้น กองแผนงาน ได้นำเสนอข้อมูลแหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง องค์ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ กรอบแผนงานและงบประมาณการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในกิจกรรมการส่งเสริมการผลิต การใช้ปุ๋ยหมัก พด. น้ำหมักชีวภาพ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สารเร่ง พด.ต่าง ๆ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณากรอบแนวการขับเคลื่อนการบริหารจัดการปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง) การยกระดับและการจัดทำคู่มือฯ การจัดทำฐานข้อมูลวัสดุอินทรีย์ การปรับแผนงานปี 2566 สนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อยกระดับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง กรมพัฒนาที่ดิน

ทั้ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบแนวทางและกล่าวเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์อย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งมอบหมายกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนแผนและแนวทางการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดทำฐานข้อมูลวัสดุอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในระดับพื้นที่ และการประสาน สนับสนุน ติดตามในการดำเนินงานกับหน่วยงานส่วนกลางและระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในระดับพื้นที่ ที่มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน หมอดินอาสา และเกษตรกร ให้สามารถยกระดับการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป