พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโปรดฯ พระราชทานผ้าไตรและอาหารพระราชทานในพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช 290 ปี วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโปรดฯ พระราชทานผ้าไตรและอาหารพระราชทานในพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช 290 ปี วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรและอาหารพระราชทานในพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช 290 ปี วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร เดิมชื่อวัดทอง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร สร้างโดยสมเด็จพระบรมมหาชนกนาถแห่งพระบรมจักรีวงศ์ มีพระนามเดิมว่า “ทองดี” มีอัครชายาทรงพระนาม ว่า “ดาวเรือง” เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้เสวยราชสมบัติแล้ว ในปี พ.ศ.2328 ทรงโปรดให้จัดการปฏิสังขรณ์วัดทองขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม โดยงานสถาปัตยกรรมของวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างศิลปะยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกับงานช่างสกุลวังหน้ายุคกรุงรัตนโกสินทร์

มีงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ อาทิ ภาพเทพชุมนุม ทศชาติชาดก ภาพมารวิชัย ภาพยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชา ภาพหลั่งน้ำประกาศอิสรภาพ ภาพขบวนแห่พระศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังการสิ้นพระชนม์เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาฯ โดยเขียนตามหลักทัศนียภาพแบบตะวันตก มีพระประธานนามพระสุวรรณมุณี ปางมารวิชัยในพระอุโบสถ

นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหลังพระวิหาร และเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของพระชนกนาถในรัชกาลที่ 1 ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น

สำหรับวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ปัจจุบัน มีพระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต ป.ธ.8 เจ้าคณะอำเภอเสนา เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส มีพระภิกษุจำพรรษา จำนวน 16 รูป

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/

IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya