วทบ. ม.ศรีปทุม รุกพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ด้วยการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (วทบ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะความเป็นผู้นำผ่านการทำกิจกรรมสำหรับตัวแทนผู้นำนักศึกษา วทบ.SPU ผ่านกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เพราะการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ เสริมสร้างรัก ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ไปจนถึงการผลักดันให้นักศึกษาค้นหาในสิ่งที่สนใจหรือถนัดด้วยตนเอง ในการใช้เป็นแรงจูงใจ พร้อมทั้งมีความสุขกับการเรียน

โดยมีอาจารย์สละ แย้มมีกลิ่น รองคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ พร้อมด้วยอาจารย์พัชรียา วิภาสเศรณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ คอยดูแลและให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินกิจกรรม  ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา