กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานสมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มอบหมายกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการแข่งขันคัดเลือกเยาวชน และเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขัน ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้อง Zoom ชั้น 1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ