ปส. เตรียมความพร้อมการขออนุญาตก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุญาตก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (Training workshop on construction licensing for research reactors)” ในวันที่ ในวันที่ 13 – 24 มิถุนายน 2565 มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการอนุญาตและตรวจสอบการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย การพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างฯ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในการประเมินและตรวจสอบการก่อสร้างของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยให้เป็นไปอย่างปลอดภัย

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอนุญาตก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ด้านการประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรด้านการประเมินความปลอดภัยและการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย จากคณะกรรมาธิการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา (United States Nuclear Regulatory Commission: U.S. NRC)

โดยมีหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา ที่มีหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเจ้าหน้าที่ ปส. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 25 คนณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มิถุนายน 2565 โดยการอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการพิจารณาความปลอดภัยของอาคาร โครงสร้าง และส่วนประกอบของโครงสร้างที่ทำหน้าที่เก็บกักกัมมันตรังสี การป้องกันกัมมันตรังสีออกสู่ภายนอก รวมทั้งแบบอาคารแผนการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน สิ่งแวดล้อม และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยแห่งใหม่ 2 โครงการ คือ โครงการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยขนาดเล็กสำหรับการรักษามะเร็งด้วยเทคนิคการจับนิวตรอน (BNCT) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งในขณะนี้โครงการ ได้รับใบอนุญาตสถานที่ตั้งแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1508