กรมทางหลวงชนบท พัฒนาระบบดิจิทัลรองรับการให้บริการประชาชน 6 ระบบ ยกระดับการให้บริการภาครัฐ (e-Service) พร้อมเดินหน้าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

กรมทางหลวงชนบท พัฒนาระบบดิจิทัลรองรับการให้บริการประชาชน 6 ระบบ ยกระดับการให้บริการภาครัฐ (e-Service) พร้อมเดินหน้าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ยกระดับการให้บริการภาครัฐ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดิจิทัลรองรับการให้บริการประชาชน 6 ระบบ อำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการยื่นขอใบอนุญาต ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ

ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานราชการจัดทำแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มดิจิทัลในการให้บริการหรือให้ข้อมูลกับประชาชนในรูปแบบออนไลน์ อำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการดำเนินการและติดต่อกับหน่วยงานราชการ ทช. จึงได้ปรับปรุงประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนพัฒนาระบบบริการประชาชน (e-Service) เพื่อตอบสนองการใช้งานของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานง่าย มีความรวดเร็ว เชื่อมโยงกับข้อมูล บนโครงข่ายออนไลน์ จำนวน 6 ระบบ ได้แก่

1. ระบบการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตระบายน้ำลงในเขตทางหลวงชนบท

2. ระบบการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง

3. ระบบการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้เป็นทางเข้า – ออกทางหลวง

4. ระบบการขออนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิดบางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท

5. ระบบการขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท

6. ระบบการขออนุญาตพาดสายในเขตทางหลวงชนบท

ทช. มุ่งพัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชน โดยระบบ e-Service จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการเดินทาง ลดการใช้สำเนาเอกสาร ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งสามารถติดตามผลการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบได้ ประชาชนสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ https://eservice.drr.go.th/eservice หรือผ่าน QR Code ที่แนบมานี้