สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย คณะผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข เฝ้ารับเสด็จฯ

​นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลรายงาน ว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ ใต้ฝ่าละอองพระบาท มาดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ ให้มีสุขภาพดี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนนโยบาย และกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้จัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรด้านสาธารณสุข นักวิชาการจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการประชุมดังต่อไปนี้

1) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

2) เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สหวิชาชีพและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

3) เพื่อสร้างกระแสให้สังคมตระหนักและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลและองค์กร ในการเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความเป็นเลิศ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้ารับพระราชทานรางวัล Princess Health Award จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลประเภทบริหาร ผู้นำประเทศ ได้แก่ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

2. รางวัลประเภทวิชาการ ประชาชน บุคคลทั่วไป ได้แก่ นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ ระดับทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลลำพูน 

3. รางวัลประเภทองค์กร ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

***
​กรมอนามัย / 12 มิถุนายน 2565