สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 13 มิ.ย. 65

+ ประเทศไทยมีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.กำแพงเพชร (75 มม.) จ.สมุทรปราการ (72 มม.) และ จ.นครศรีธรรมราช (45 มม.)

+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง

+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 45,491 ล้าน ลบ.ม. (55%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 39,662 ล้าน ลบ.ม. (55%) เฝ้าระวังน้ำน้อย บริเวณภาคเหนือ (2 แห่ง)

+ กอนช. ติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ดังนี้

 กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2565 ในพื้นที่กรุงเทพฯ

– ระยะที่ 1 ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วม รวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและแผนสำรองกรณีมีเหตุฉุกเฉิน พร้อมดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ตามแผน 3,027 กม. ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 2,065 กม.

– ระยะที่ 2 ตรวจสอบคูคลองสายหลักและสายย่อยที่สามารถรองรับน้ำและส่งระบายน้ำได้เร็ว พร้อมจัดเตรียมแผนอพยพกรณีมีฝนตกมากกว่า 60-90 มม.ต่อชั่วโมง รวมถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่

– ระยะที่ 3 ตรวจสอบและถอดบทเรียนหลังเกิดเหตุ เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ครั้งต่อไป

 การแก้ปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ

– กรมชลประทาน (ชป.) วางแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 3 ระยะ โดยปัจจุบัน ชป. ได้ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพเครื่องสูบน้ำตามแผนเร่งด่วนแล้วเสร็จ พร้อมสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติม และปรับแผนงานระยะยาวปี 2568-70 มาเป็นโครงการในงบประมาณปี 2566 เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จเร็วขึ้นช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ