ผู้ว่าฯอยุธยา อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน 30 ไตร ถวายแด่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และสมเด็จบูรพมหากษัตราธิราช ในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช 290 ปี

ผู้ว่าฯอยุธยา อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน 30 ไตร ถวายแด่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และสมเด็จบูรพมหากษัตราธิราช ในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช 290 ปี วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตร จำนวน 30 ไตร ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และสมเด็จบูรพมหากษัตราธิราช ในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช 290 ปี วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ระหว่างวันที่ 12 และ 13 มิถุนายน 2565 โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร เดิมชื่อวัดทอง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร สร้างโดยสมเด็จพระบรมมหาชนกนาถแห่งพระบรมจักรีวงศ์ มีพระนามเดิมว่า “ทองดี” มีอัครชายาทรงพระนาม ว่า “ดาวเรือง” เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้เสวยราชสมบัติแล้ว ในปี พ.ศ.2328 ทรงโปรดให้จัดการปฏิสังขรณ์วัดทองขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม โดยงานสถาปัตยกรรมของวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างศิลปะยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกับงานช่างสกุลวังหน้ายุคกรุงรัตนโกสินทร์

มีงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ อาทิ ภาพเทพชุมนุม ทศชาติชาดก ภาพมารวิชัย ภาพยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชา ภาพหลั่งน้ำประกาศอิสรภาพ ภาพขบวนแห่พระศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังการสิ้นพระชนม์เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาฯ โดยเขียนตามหลักทัศนียภาพแบบตะวันตก มีพระประธานนามพระสุวรรณมุณี ปางมารวิชัยในพระอุโบสถ

นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหลังพระวิหาร และเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของพระชนกนาถในรัชกาลที่ 1 ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น

สำหรับวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ปัจจุบัน มีพระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต ป.ธ.8 เจ้าคณะอำเภอเสนา เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส มีพระภิกษุจำพรรษา จำนวน 16 รูป

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/

IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya