ปลัดฯ จตุพร ติดตามโครงการกำจัดวัชพืชหนองหาน กำชับ ต้องคำนึงถึงระบบนิเวศเป็นสำคัญ

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการกำจัดวัชพืชหนองหาน โดยใช้เรือดูดโคลนสะเทินน้ำสะเทินบก เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน อีกทั้งรองรับสถานการณ์น้ำแล้ง – น้ำท่วม ที่อาจส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในอนาคต รวมถึงเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่โดยรอบ ณ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี บ้านเชียงแหว หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เน้นย้ำ การดำเนินงานต้องรอบคอบ รัดกุม คำนึงถึงระบบนิเวศเป็นสำคัญ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

ทั้งนี้ หนองหานกุมภวาปี มีพื้นที่ประมาณ 45 ตร.กม. (28,125 ไร่) อยู่ในเขตอำเภอกุมภวาปีเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนอยู่ในเขตอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านที่อาศัยโดยรอบ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัด ซึ่งพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานกุมภวาปี ถูกจัดให้อยู่ในประเภทพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยพงหญ้าขึ้นแฉะ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ปัจจุบันแหล่งน้ำหนองหาน มีปัญหาดินตะกอนทับถม แหล่งน้ำตื้นเขิน และมีวัชพืชหนาแน่น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำ จึงได้ดำเนินโครงการกำจัดวัชพืชหนองหาน โดยใช้เรือดูดโคลนสะเทินน้ำสะเทินบก เพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศทางน้ำ รักษาแหล่งผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชนในพื้นที่รอบหนองหานกุมภวาปี ซึ่งจะทำให้ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 280 ครัวเรือน รวมถึงเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์น้ำแล้ง – น้ำท่วม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างรัดกุมและรอบด้าน ทั้งยังได้จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำด้านการพัฒนา อนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู แหล่งน้ำสาธารณะ และกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน สำหรับแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน