กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ข้อมูล ชี้แจงข้อสงสัยจากเจ้าของโครงการ นักวิชาการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแสดงความคิดเห็น พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ที่มีความคิดเห็นต่างและกลุ่มผู้ที่มีความคิดเห็นชอบต่อโครงการพร้อมตอบข้อซักถาม

โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม และนายไพโรจน์ เทศอ่ำ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รศ.ดร. เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชายฝั่ง นายชัชชัย อภินันทิตยา วิศวกรโครงการ นางสาวลัดดาวัลย์ วิระมิตรชัย ผู้จัดการฝ่ายโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และนางสาวนุชนรินทร์ กาหลง ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของประชาชนผู้ร่วมรับฟังทั้ง 5 กลุ่ม

ได้แก่ กลุ่มชาวบ้านหน้าหาดแม่รำพึง กลุ่มชาวบ้านแม่รำพึง กลุ่มชาวบ้านบางสะพาน กลุ่มชาวบ้านนอกพื้นที่บางสะพาน และกลุ่มหน่วยงานราชการ พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่ม #saveหาดแม่รำพึง และกลุ่ม Beach for life ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์