รมว.สุชาติ ขานรับ นายก เร่ง Up Skill ผู้ช่วยพยาบาลส่งไปทำงานซาอุ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี จับมือภาคีเครือข่ายเร่งพัฒนาทักษะฝีมือผู้ช่วยพยาบาล จัดส่งไปทำงานซาอุดีอาระเบีย ตามเป้าหมาย 300 อัตรา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการดูแลสุขภาพ (Health Care) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุ และจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นกระทรวงแรงงาน จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อเร่งการพัฒนาและฝึกอบรม สร้างบุคลากรให้มีมาตรฐานสำหรับการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการและทุพพลภาพ รวมถึงการดูแลเด็กเล็ก ให้เพียงพอกับความต้องการ เปิดโอกาสให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ว่างงาน และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาทักษะดังกล่าวเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศซาอุดีอาระเบียมีความต้องการแรงงานด้านนี้ในเบื้องต้น 300 อัตรา

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลภายใต้การนำพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ต้องการให้แรงงานไทยมีงานทำ มีทักษะ และมีรายได้ที่สูงขึ้น เพื่อหนีกับดักความยากจน จึงมอบให้กระทรวงแรงงานขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย อีกทั้งประเทศซาอุดีอาระเบีย มีความต้องการแรงงานในด้านการพยาบาลหลายอัตรา จึงมีการหารือเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศและการลงนามความร่วมมือกัน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศกับกรมการจัดหางานก่อน หลังจากนั้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ระยะเวลาการฝึก 180 ชั่วโมง ซึ่งจะได้เรียนรู้เรื่องการพยาบาล พื้นฐานการดำรงชีวิตในต่างประเทศ และภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสาร หลังจากจบการฝึกแล้วจะมีการทดสอบความรู้และทักษะก่อนส่งไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้มีบริษัทจัดหางานในประเทศซาอุดีอาระเบียแจ้งจำนวนแรงงานที่ต้องการมาที่กระทรวงแรงงานแล้ว

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการดูแลสุขภาพ (Health Care) ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานที่ต้องการทำงานให้เพียงพอกับความต้องการ อาทิ ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่ ผู้ว่างงานและเด็กด้อยโอกาสที่มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี พร้อมมอบทุนระหว่างการฝึกอบรมและรับเข้าทำงานหลังจากจบฝึกอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่ร่วมเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการดูแลผู้สูงอายุ อีก 23 แห่งทั่วประเทศ

ดังนั้น ผู้สนใจในอาชีพพนักงานช่วยการพยาบาล สามารถสมัครแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้ที่ เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th แล้วเข้าอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 4