สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 11 มิ.ย. 65 เวลา 7.00 น.

  • ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย
  • ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ จ.นครศรีธรรมราช (98) จ.ปทุมธานี (67) และ จ.น่าน (54)
  • แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีมีแนวโน้มทรงตัว
  • ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 45,699 ล้าน ลบ.ม. (56%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 39,848 ล้าน ลบ.ม. (56%) เฝ้าระวังน้ำต่ำกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง บริเวณภาคเหนือ (2 แห่ง) เฝ้าระวังน้ำสูงกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 4 แห่ง

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุม 2 คณะอนุฯ ด้านน้ำ เร่งพิจารณาโครงการก่อนเสนอ กนช. หวังแก้น้ำท่วม-ประชาชนเข้าถึงน้ำประปา

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญและมีความพร้อม เร่งแก้ไขปัญหาด้านน้ำในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน ตามกรอบการดำเนินงานแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เห็นชอบ

  • แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำและจัดการน้ำเสียบริเวณบึงมักกะสัน แนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคูน้ำถนนวิภาวดีรังสิต มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร หารือร่วมกับกรมทางหลวงและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและเกิดการยอมรับของทุกภาคส่วน รวมทั้งให้นำแผนดังกล่าวเสนอคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยาพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ให้ความเห็นชอบ
  • หลักการโครงการสถานีสูบน้ำดิบพร้อมระบบท่อส่งน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จ.ปัตตานี ที่ดำเนินการโดย อบจ.ปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โมเดลสามเหลี่ยมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เน้นความมั่นคงด้านน้ำเป็นหลัก โดยเฉพาะน้ำประปาที่สะอาด เพียงพอ ครอบคลุมพื้นที่ และให้เสนอ กนช.พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมปลายเดือนมิถุนายน 2565