อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัดจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุภาพ เกิดบุญ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด โดยมี นายชวนันท์ ปะวะภูโต ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ผู้จัดการ สมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัดอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานธุรกิจและการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตร คูเมือง จำกัด โดยให้แนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ คำแนะนำในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินกิจการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก ทำการเกษตรผสมผสาน พร้อมกล่าวเน้นย้ำในเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก สหกรณ์มีการทำความเข้าใจกับกับสมาชิกให้เห็นความสำคัญของสหกรณ์ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมที่จะสนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์ทางการตลาดให้กับสหกรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าไปร่วมจัดทำและขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และได้ให้กำลังใจแก่คณะกรรมการ พนักงานของสหกรณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกให้อยู่ดีกินดี เป็นที่พึ่งของสมาชิกต่อไป

จากนั้น เยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูปของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เช่น พริกทอด ลูกชิ้นเห็ดฟาง พริก เห็ดนางฟ้า ของนางสาวแสงระวี ภูมิลามัย พืชผัก GAP อาทิ มะเขือ พริก ดอกขจร แก้วมังกร มะกรูด มันเทศญี่ปุ่น ของนางสาวพรเพ็ญ จันทะมี และข้าวอินทรีย์ ของนางสมใจ อินทรี ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ปี 2565 มีกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 22 ราย มีกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลาย เช่น การเกษตรผสมผสาน ข้าวหอมมะลิ โคเนื้อ แพะ แกะ เห็ด พริก และสมุนไพร เป็นต้น

ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำแผนการผลิต แผนการตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้ากับสหกรณ์และซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้เกษตรกรนำหลักสหกรณ์มาใช้ในการรวมกลุ่มวางแผนการเลี้ยงโคเพื่อสร้างรายได้ สนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพอีกด้วย

สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 1 กันยายน2514 เป็นสหกรณ์ธนกิจ (สหกรณ์หาทุนเดิม) ซึ่งแยกจากสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2515 และได้เปลี่ยนเป็นชนิด “จำกัด” เริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2515 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 2,863 ราย   มีทุนดำเนินงานมากกว่า 481 ล้านบาท สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และธุรกิจแปรรูปผลผลิต สหกรณ์ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิก ทั้งการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่แปลงสมาชิก การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ข้าว และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อสร้างอาชีพ

นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ใช้โปรแกรมการบันทึกบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส่งเสริมให้สมาชิกใช้แอพลิเคชั่นในการตรวจสอบหุ้นและเงินฝากของตนเองเพื่อป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ ทั้งนี้สหกรณ์ดำเนินงานเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคง มุ่งมั่นสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน