ผู้ตรวจกระทรวงพม.บรรยายพิเศษแนวทางขยายพื้นที่จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการพื้นที่อปท.จังหวัดลำปาง

ผู้ตรวจกระทรวงพม.บรรยายพิเศษแนวทางขยายพื้นที่จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการพื้นที่อปท.จังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมีคุณภาพชีวิตมีความเท่าเทียมเสมอภาคประจำปี 2565

ณ.ฝ้ายคำรีสอร์ท ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายพื้นที่จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง โดยมี นาย ธนู ธิแก้ว ผอ.สสว.9 จังหวัดเชียงใหม่และ ผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้

ในการนี้มีบรรยายพิเศษหัวข้อ“นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป”โดย นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มีเป้าหมายเพื่อให้ บริการแก่คนพิการในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการได้อย่างทั่วถึง การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจึงมีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปางองค์กรด้านคนพิการและชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความร่วมมือเพื่อให้คนพิการได้รับการส่งเสริมศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านคนพิการ

เราจึงจำเป็นต้องอาศัยกลไกการดำเนินงานในหลายระดับด้วยกัน ทั้งกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ และประชาชนในชุมชน ถือเป็นกลไกหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในระดับพื้นที่ทำให้เกิดการประสานงาน ที่สามารถทำให้ คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

ในวันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะส่งผลโดยตรงต่อ การดำเนินงานระดับตำบลที่จะขับเคลื่อนภารกิจงานด้านคนพิการ ภายใต้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนกระบวนการกลุ่ม “การเสนอโครงการเข้าในระบบกองทุนฯ” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 50 คน ในพื้นที่ 10 แห่งจังหวัดลำปาง

ในโอกาสนี้ นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางได้ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มส่งอาชีพผู้พิการในพื้นที่ตำบลแจ้ซ้อนในครั้งนี้อีกด้วย