สช.จัดอบรม Coding มุ่งขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่นที่ 1 สำหรับครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา พร้อมด้วย นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา คณะทำงาน สช. ทีมวิทยากรเข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม และมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วยครูผู้สอนด้านวิทยาการคำนวณ จำนวน 50 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 100 คน เข้าร่วมในการอบรมฯ

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อมุ่งที่จะขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูตลอดมาตั้งแต่ต้นปี ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

1) หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

2) หลักสูตร Scratch ขั้นสูงสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

3) หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณแบบ Unplugged

ทั้งนี้ เพื่อให้ครูได้นำความรู้ไปออกแบบกิจกรรมการสอนสร้างเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยใช้วิทยาการคำนวณ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงาน  เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาชีวิตจริง รวมทั้งพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ในอนาคต

นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดอบรมในครั้งนี้  เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างนวัตกรรม เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในประจำวันได้

ตลอดจนสามารถนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในการบูรณาการความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามเป้าหมายของมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนเกิดทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 นำทักษะการคิดเชิงคำนวณ ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยากรแกนนำ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ มาเป็นวิทยากรในการอบรม