กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานสมุทรปราการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้มอบหมายกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 20 คน ณ โรงฝึกงานฝ่ายไฟฟ้า ฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ