วธ.ชวนเด็กเยาวชนทั่วประเทศ สมัครร่วมกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” หนุนเยาวชนไทย กล้าทำความดี สนับสนุนคนเก่ง – คนกล้า แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

วธ.ชวนเด็กเยาวชนทั่วประเทศ สมัครร่วมกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” หนุนเยาวชนไทย กล้าทำความดี สนับสนุนคนเก่ง – คนกล้า แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ – ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า วธ.ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมุ่งมั่นสร้าง “คนดี สังคมดี” ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ในการส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรมตามหลักศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีวิตตามวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทยเพื่อนำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 4 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้าและโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าใจบริบทของประเทศไทย สถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า สร้างโอกาสและส่งเสริมบทบาทในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

กระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ภายใต้โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเด็กและเยาวชนให้กล้าทำความดี มีจิตสาธารณะและจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน รักษา ต่อยอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสาในการดำเนินชีวิต

ตลอดจนสร้างเยาวชนแกนนำเพื่อขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจบริบทของประเทศไทย สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า สร้างโอกาสและส่งเสริมบทบาทในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนต้นแบบ ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อรับโล่รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติระดับประเทศเป็นสุดยอดเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” “เชิญชวนเด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยระดับจังหวัดสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศ

จากนั้น สวจ.จะนำเสนอรายชื่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการคัดเลือกระดับประเทศ จำนวนจังหวัดละ 2 คนเป็นเด็กจังหวัดละ 1 คน และเยาวชน จังหวัดละ 1 คน และในส่วนระดับกรุงเทพมหานคร วธ.เปิดให้หน่วยงานในสังกัด วธ. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เสนอรายชื่อเด็กและเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกด้วย โดยเด็กและเยาวชนต้องมีคุณสมบัติด้านต่างๆ อาทิ เคยร่วมกิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมจิตอาสากับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเป็นเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าว

ขณะที่หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกนั้นจะยึดผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นรูปธรรมโดยส่งผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี อาทิ ความรู้ความสามารถด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ดนตรี ความเป็นผู้นำ ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณาและเอื้ออาทร ความขยันหมั่นเพียร การปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา คุณธรรมและจริยธรรมอื่น ๆ และความเป็นจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และการบำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ รวมทั้งการเป็นตัวอย่างที่ดีได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีผลงานดีเด่นที่เป็นประจักษ์ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและได้รับการยอมรับของสาธารณชนในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ

นอกจากนี้จะให้เด็กและเยาวชนเขียนเรียงความ หัวข้อ “ความดี ความเก่ง และความกล้า” ของฉัน โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765