การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565

นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการกิจการพิเศษฮัจย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดเที่ยวบินพิเศษของการบินไทย เพื่อขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยในทุกเที่ยวบิน พร้อมทั้งให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตโดยครัวฮาลาลของการบินไทย ซึ่งมีขั้นตอนการประกอบอาหารเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลามและได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล HAL – Q

ในปี 2565 นี้ การบินไทยให้บริการขนส่งผู้แสวงบุญ ประมาณ 2,508 คน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ด้วยเที่ยวบินพิเศษรวม 9 เที่ยวบินไป-กลับ ออกจากประเทศไทย 3 จุดบิน ได้แก่ นราธิวาส หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) เดินทางสู่ 2 จุดบินของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ มะดีนะห์ และเจดดาห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เที่ยวบินขาไป ระหว่างวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2565 และวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565

– เส้นทางนราธิวาส – มะดีนะห์ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2565

– เส้นทางหาดใหญ่ – มะดีนะห์ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2565

– เส้นทางหาดใหญ่ – เจดดาห์ จำนวน 3 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

– เส้นทางกรุงเทพฯ – เจดดาห์ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565

เที่ยวบินขากลับระหว่างวันที่ 18 -21 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2565

– เส้นทางเจดดาห์ – นราธิวาส จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565

– เส้นทางเจดดาห์ – หาดใหญ่ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565

– เส้นทางมะดีนะห์ – หาดใหญ่ จำนวน 3 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565

– เส้นทางมะดีนะห์ – กรุงเทพฯ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2565

บริษัท การบินไทยฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติสนับสนุนการจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญฮัจย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจทั้งของรัฐบาลไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

……….