กรมทางหลวงชนบท ยกระดับการคมนาคมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนสร้างสะพานข้ามคลองศก จ.สุราษฎร์ธานี ร่นระยะทาง 13 กิโลเมตร คืบหน้า 89 %

กรมทางหลวงชนบท ยกระดับการคมนาคมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สร้างสะพานข้ามคลองศก จ.สุราษฎร์ธานี ร่นระยะทาง 13 กิโลเมตร คืบหน้า 89 % คาดแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2565 นี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองศก ตำบลคลองชะอุ่น, พังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 89 และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม 2565 นี้ โดยได้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ความยาว 340 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวทางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 113 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 66.960 ล้านบาท

เมื่อสะพานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 13 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบสามารถเดินทางไปโรงพยาบาล โรงเรียน ติดต่อราชการ หรือไปประกอบอาชีพต่างอำเภอ รวมถึงขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยอีกด้วย