สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 10 มิ.ย. 65 เวลา 7.00 น.

+ ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

+ ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ จ.ยะลา (86) จ.ขอนแก่น (52) และ จ.นครสวรรค์ (52)

+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 45,790 ล้าน ลบ.ม. (56%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 39,930 ล้าน ลบ.ม. (56%) เฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 2 แห่ง บริเวณภาคเหนือ (2 แห่ง) เฝ้าระวังน้ำมากเกินเกณฑ์ควบคุม จำนวน 4 แห่ง

+ พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม ในช่วง 1-2 วันนี้ บริเวณ จ.เชียงราย และน่าน

+ กอนช. ติตตามหน่วยงานดำเนินการเตรียมความพร้อมมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี

กรมชลประทาน เตรียมความพร้อมและวางแผนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยม-น่าน จ.พิษณุโลก ตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน อย่างเคร่งครัด โดยวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ มาวางแผนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เก็บกัก โดยใช้อาคารชลประทานและระบบชลประทานร่วมกับการจัดจราจรทางน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งวางแผนการเพาะปลูกฤดูฝน ปรับปฏิทินการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ จ.พิษณุโลก ให้เร็วขึ้น เพื่อให้เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากจะมาถึง เน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่บริหารจัดการน้ำตามหลักวิศวกรรมให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ

โดยคำนึงถึง ปริมาณ ระยะเวลา ผลกระทบ ความมั่นคงของอาคารชลประทาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความเชื่อมโยงของลุ่มน้ำ เป็นหลัก เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และต้องรายงานสถานการณ์น้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดได้รับทราบ ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด