SPU รับการตรวจประเมินงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่เขตจตุจักร ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 : นายปิยะศักดิ์ รัตนภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ นางสาววีรยา วังสาร นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่พยาบาล งานอนามัยโรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขตจตุจักร กทม. ในโอกาสเข้าตรวจประเมินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนในพื้นที่เขตจตุจักร ตามโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565ภายในอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในด้านโภชนาการและสุขอนามัย ร้านค้าต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการตรวจสอบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ความสะอาดและโภชนาการ ทั้งร้านค้าและด้านอาคารสถานที่ อยู่ในเกณฑ์ดีถูกสุขลักษณะ มีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้น เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในด้านสุขอนามัยของคุณภาพอาหาร แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้บริการ เป็นอย่างดียิ่ง

สำหรับโครงการฯดังกล่าว สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่บริโภคให้ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและพัฒนาปรับปรุงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน/สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานได้รับป้ายรับรองรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครต่อไป