กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับ กรมอุทกศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “การบูรณาการความร่วมมือ”

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ ในสังกัด ได้เข้าสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ กรมอุทกศาสตร์และได้เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจ “การบูรณาการความร่วมมือ” ระหว่างกรมอุทกศาสตร์ (อศ.) กองทัพเรือ และ กรมอุตุนิยมวิทยา ( อต.) โดยมีผู้ ลงนามได้แก่ ดร. ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พลเรือโท จักรกฤช มะลิขาว เจ้ากรมอุทกศาสตร์ พร้อมทั้งมีผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นพยาน

ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ กล่าวว่ากรมอุทกศาสตร์และกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยงกันในภารกิจอย่างแน่นแฟ้นการทำข้อตกลงความเข้าใจในความร่วมมือด้านวิชาการและการปฏิบัติงาน มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจการทหารและกิจการพลเรือน ที่มีความเกี่ยวโยงถึงองค์การ ระหว่างประเทศ การกำกับดูแลประเทศสมาชิกและภาคีเครือข่ายที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อกำหนด และ มาตรฐานที่เป็นแนวทางเดียวกัน อาทิ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ลงนามร่วมกันที่ผ่านมายังเป็นการยกระดับมาตรฐานการเตือนภัยสภาวะอากาศทาง ทะเล มีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง และหนึ่งในนั้นคือ กรมอุทกศาสตร์ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการบูรณาการ ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านอุตุนิยมวิทยาการบินและการ พยากรณ์อากาศการบิน การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่กรมอุทกศาสตร์และกรมอุตุนิยมวิทยาจัดขึ้น การประเมิน สมรรถนะของบุคลากรด้านการบิน โดยกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นผู้ประเมินรวมถึงการอบรมความรู้แก่บุคลากรด้าน การบินในระดับต่าง ๆ ให้แก่กรมอุทกศาสตร์

อีกทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีเครือข่ายข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินในภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีก 1 สถานี คือ สนามบินอู่ ตะเภา และจะร่วมกันจัดทำแผนแม่บทอุตุนิยมวิทยาการบิน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการด้านการบินและความ ปลอดภัยของผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนและเชื่อมโยงตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความ มั่นคง ด้านการสร้างความเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และเชื่อมโยงถึงแผนยุทธศาสตร์ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ในประเด็นการลด ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การบูรณาการระบบ การสังเกตการณ์ระดับโลก และระบบข้อมูลขององค์การอุตุนิยมวิทยา โลก รวมถึงประเด็นในกิจการด้านการบิน