รมว.พม. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565 – 2570 “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง”

วันที่ 9 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565 – 2570 “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” ระหว่าง 12 กระทรวง โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมลงนาม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายจุติ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายการบูรณางานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) สู่เป้าหมายหลัก “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมุ่งพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นคนเก่ง ดี มีความรู้ และทักษะ คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมืองดี กล้าหาญในทางจริยธรรม สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐบาล โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565 – 2570 “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” ระหว่าง 12 กระทรวง

รวมทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” และเป้าประสงค์ “เด็กที่อยู่ในประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพชีวิตที่ดี เติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพที่ดีและอยู่สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้” ซึ่งเป็นนโยบายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพตามหลักกลยุทธ์ 4 H : ด้านสติปัญญา (Head) ด้านอารมณ์ จิตใจ (Heart) ด้านทักษะ ฝีมือ อาชีพ (Hand) และด้านสุขภาพ (Health) ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน (Home)

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการส่งเสริมสวัสดิการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ โดยมีหน้าที่ตามขอบเขตยกระดับความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ เป็นคนดี อีกทั้งได้เรียนรู้และได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการ โดยมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครอบคลุมและครบวงจร