กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมท่าอากาศยานจัดพวงมาลาในนามกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมท่าอากาศยานจัดพวงมาลาในนามกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องเป็นวันคล้ายวันสวรรคต วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

โดยมีนายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน นายทรงรัตน์ ทองปาน นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ และนายเกริกชัย เกตุจินดา นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

********** ข่าวและภาพ โดย นายบุญเกื้อ รุณเกษม