จิตอาสา 904 กฟภ. ร่วมกิจกรรมกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย”

จิตอาสา 904 กฟภ. ร่วมกิจกรรมกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๕ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีกิจกรรมฯ ที่สำคัญ ประกอบด้วย

๑. พิธีเปิดกรวยถวายพระพร

๒. พิธีมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดชายหาด

๓. พิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลการประกวดวาดภาพ “มหัศจรรย์ สีสันใต้ท้องทะเล”

๔. พิธีมอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

๕. กิจกรรมปลูกปะการัง

๖. กิจกรรมนิทรรศการศิลปะ

๗. กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ

๘. กิจกรรมเก็บขยะในทะเล และบริเวณชายหาด

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่จะอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทะเลให้สวยงามและสมบูรณ์ มีความเป็นจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

กิจกรรมนี้ยังมีความสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อโครงการ “รักษ์ศิลปะ รักษ์วัฒนธรรม รักษ์ทะเล รักษ์สิ่งแวดล้อม” อีกทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับการถวายรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ แฟชั่นและเครื่องประดับ ประจำปี ๒๕๖๑ จาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม อีกด้วย

การดำเนินกิจกรรมฯได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด