ผู้ตรวจกระทรวง พม.ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มคนพิการคนเปราะบางโครงการผู้สูงอายุในพื้นทีอำเภอแม่เมาะ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร (อพม.) ใหม่

ผู้ตรวจกระทรวง พม.ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มคนพิการคนเปราะบางโครงการผู้สูงอายุในพื้นทีอำเภอแม่เมาะ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร (อพม.) ใหม่ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอแม่เมาะวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสาว ฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางกล่าววัตถุประสงค์การอบรมโดยมี ผู้แทนนายอำเภอแม่เมาะและ นางธยานี ศรีโรจนกุล (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปางเขต 1 อำเภอแม่เมาะ) นาย ธรรมการ ชมุ ศรี (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขต 2 อำเภอแม่เมาะ) หน่วยงาน One Home จังหวัดลำปาง สาธารณสุข อำเภอแม่เมาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายประธานอพม.อำเภอแม่เมาะผู้เข้ารับการอบรม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

ในการจัดอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เข้ารับการอบรมเพิ่ม ทักษะการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งมิติด้านสังคมและด้านสุขภาพ รวมทั้งมีนโยบายขยายเครือข่ายและเพิ่มจานวน อพม.

โดยกำหนดเป้าหมายให้ อพม. 1 คน สามารถดูแลช่วยเหลือและให้บริการประชาชน 40 ครัวเรือน ซึ่งในปัจจุบัน จังหวัดลาปางมี อพม. ทั้งหมด 1,461 คน โดยเป็น อพม. ในพื้นที่อาเภอแม่เมาะ จำนวน 31 คนในปี 2565 สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จานวน 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรคู้วามเข้าใจเกี่ยวภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ บทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อพม. การเฝ้าระวังปัญหาทาง สังคมในพื้นที่ การประสานส่งต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่

ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ ประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจา หมู่บ้าน (อสม.) จานวน 60 คน จากพื้นที่ตาบลแม่เมาะ ตาบลบ้านดง ตาบลนาสัก ตาบลสบป้าด และตำบลจางเหนือ โดยในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ สถานที่อบรมจากท่านนายอาเภอแม่เมาะ และท่านสาธารณสุขอาเภอแม่เมาะได้ อนุเคราะห์คัดเลือก อสม. เข้าร่วมการอบรม โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เป็นผู้ดำเนินการอบรม

ในโอกาสนี้ นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมอพม.ใหม่และบรรยายพิเศษได้ในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อเตรียมปรับปรุงปรับสภาพที่อยู่อาศัย จำนวน 2 รายพร้อมมองถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภคในครั้งนี้

โดย นาย พนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ,นาง ธยานี ศรีโรจนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขต 1 อำเภอแม่เมาะ,หัวหน้าหน่วยงาน One Homeพม .ลำปางจนท.ให้การต้อนรับร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยและเข้าเยี่ยมชมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสบ ป้าด โดย พระสาธิต ธีรปญจโญ สถาบันธรรมาภิวัฒน์พร้อมบรรยายพิเศษให้กำลังใจผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ให้กำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปอีกด้วย