นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ Mr. Remco Johannes van Wijngaarden เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ เพื่อหารือและผลักดันระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ Mr. Remco Johannes van Wijngaarden เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าพบ เพื่อหารือความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างกัน โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากกรมเจ้าท่า เข้าร่วมหารือ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม กระทรวงคมนาคม

​​นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการคมนาคมขนส่ง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมอย่างไร้รอยต่อ โดยกระทรวงฯ ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ระยะ 20 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล

อาทิ แผนพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูง แผนพัฒนารถไฟฟ้าทางคู่ การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล การพัฒนาท่าเรือ การบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง แผนแม่บท MR-MAP การพัฒนาโครงการ Landbridge รวมถึงการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ทดแทนน้ำมันในรถยนต์โดยสารสาธารณะ รถไฟ และเรือ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกและสิ่งแวดล้อม

​​ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือในประเด็นด้านความร่วมมือระหว่างกัน ได้แก่ ความร่วมมือด้านการพัฒนาท่าเรือระหว่างท่าเรือรอตเตอร์ดัม เพื่อส่งเสริมกันด้านการบริหารจัดการท่าเรือและโลจิสติกส์ การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือ และส่งเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาด้านบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการท่าเรือ ตลอดจนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำของไทยให้ทัดเทียมท่าเรือชั้นนำของโลก โอกาสในการแสวงหาความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญ จากเนเธอร์แลนด์ เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบขนส่งให้ทันยุคดิจิทัลและขนส่งที่ยั่งยืน รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนานโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า