ป.ป.ช. อยุธยา เร่งสร้างเครือข่ายให้ครบ 16 อำเภอ เพื่อนำไปสู่การติดตาม ป้องปราม ผู้ที่มีเจตนาและไม่เจตนาในการทุจริต

วันที่ 8 มิ.ย.65 ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพายัพ  คชพลายุกต์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า  วันนี้เป็นการประชุมเครือข่ายป้องกันการทุจริตของจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2565  เพื่อวางแผนการดำเนินงานป้องกันการทุจริต และขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงรุกไปพร้อมๆ กัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโค้ช STRONG และคณะกรรมการชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตฯ

ซึ่งได้มุ่งเป้าไปที่การสร้างเครือข่ายให้ครบทุกพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอ  ให้เป็นหูเป็นตานำไปสู่การติดตาม ป้องปราม และแก้ไขให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่อาจไม่มีเจตนาหรือมีเจตนาในการทุจริตหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นไปแล้ว และจากการดำเนินการไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่ทำให้โครงการนั้นๆ ประสบผลสำเร็จ  รวมถึง การรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ  การก่อสร้างอาคารแล้วปล่อยให้รกร้าง

ทั้งนี้  เชื่อมั่นว่าหาก ป.ป.ช.อยุธยา  โค้ช STRONG  และคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สามารถสร้างเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่แล้ว จะทำให้การติดตาม ป้องปราม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น