เหล่ากาชาดลำปางเปิดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัคร สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุประจำปี 2565 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ณ หอประชุมอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ / สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะโดยมี นางธนวรรณ ตุ้ยกาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ เป็นผู้กล่าวรายงาน

การอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัคร สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการขยายความรู้ด้านการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ สู่กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป) ในปัจจุบัน สังคมไทยกำลังเป็นสังคมที่ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุเนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุ เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงต้องมุ่งเน้นเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการบำบัดฟื้นฟูให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ลดปัญหาการเจ็บป่วย หรือเป็นโรคเรื้อรัง โดยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

กิจกรรมอบรมมีการทดสอบก่อนหลังการอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำอาหารให้ถูกสุขลักษณะการออกกำลังกายในชุมชนผู้สูงอายุ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาชาดและบทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านอาหารอนามัยอารมณ์อดิเรกออกกำลังกายพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน ในครั้งนี้ด้วย